Regulamin korzystania z serwisu www.aleekocafe.pl

 

§1
Zamówienia

 

1. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty sklepu znajdujących się na stronie www.aleekocafe.pl poprzez wypełnienie formularza zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
a) podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości;
b) niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;
c) gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;
d) gdy ceny prezentowane na stronie www.aleekocafe.pl zostały błędnie zaktualizowane oraz gdy towar widniejący w zamówieniu jest niedostępny na magazynie;
e) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Przygotowanie do wysłania zamówienia następuje po prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularzu, po czym Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia wysłane z serwisu www.aleekocafe.pl.
5. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane w następny dzień roboczy.
6. Czas realizacji zamówień sklep wykonuje bez zbędnej zwłoki do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w hurtowni czas oczekiwania może się wydłużyć.
7. Sklep wysyła e-mail na adres podany w formularzu przez Klienta:
- po złożeniu zamówienia na www.aleekocafe.pl z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia,
- z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęciu do realizacji złożonego zamówienia,
- z informacją o zrealizowaniu zamówienia (potwierdzenie nadania przesyłki).
8. Koszty dostawy pokrywa Klient i są one zgodne z obowiązującym cennikiem. Jeżeli jednak wartość zamówionych produktów przekroczy 100 zł w przypadku przesyłki do 30 kg i Klient wybierze jako formę zapłaty przelew, płatność poprzez PayU, koszty przesyłki nie są naliczane (nie dotyczy zamówień zagranicznych, gdzie koszty dostawy ustalane są indywidualnie). Zamówienia dostarczane są do Klienta przesyłką kurierską DPD. Przy wyborze przesyłki „za pobraniem”, do wartości całego zamówienia doliczona zostanie kwota 4 zł (kurierska DPD). Dla przesyłek obowiązują limity wagowe: przesyłka kurierska DPD do 30,00 kg. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta wyższymi kosztami dostawy w przypadku przekroczenia limitu wagowego.

 

 

KURIER DPD

Przedpłata na konto

13,90 zł

Pobranie

17,90 zł

Wartość zamówienia powyżej 100 zł do 30 kg

0,00 zł

Wartość zamówienia powyżej 100 zł opcja za pobraniem do 30 kg

4,00 zł

 

LIMITY WAGOWE

  Waga przesyłki
Przesyłka kurierska DPD do 30,00 kg
 

9. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej DPD.
10. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, lecz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie sklep telefonicznie lub e-mailem. Otrzymanie odpowiedzi na e-mail z informacją o potwierdzeniu i przyjęciu rezygnacji przez sklep jest równorzędny z anulowaniem transakcji.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres minimum 7 dni. Klient, który nie wpłacił za zamówienie otrzymuje po 14 dniach od złożenia zamówienia informację, że jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji ze sklepem.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a także wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni.
13. Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel sklepu.
14. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie powinien poinformować sklep.
15. Przedstawiona oferta sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§2
Płatności

Płatności można dokonywać w PLN poprzez:

a) Przelew bankowy

Nr konta i dane dla przelewów w PLN:
nr konta
42 1090 2705 0000 0001 2343 2565

Bio Point Głowacki sp.j.

95-020 Andrespol,
ul. Rokicińska 122

 

b) przy odbiorze towaru, opcja za pobraniem,
c) przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem PayU,
d) płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
e) płatności online poprzez serwis PayU.
f) w przypadku płatności za zamówienia składane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazał sklep jako ponoszącego koszty w/wym. prowizji i opłat. W takim przypadku sklep zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za przedmiotowe zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego wpłata została wykonana lub na adres nadawcy w przypadku opłat wnoszonych w inny sposób niż przelew bankowy.

§3 Zwroty

1. Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

2. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 2. w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony. 

Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

1. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.

3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Sklep nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych.

 1. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

 1. W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane

 • pocztą elektroniczną na adres:biuro@aleekocafe.com

 • listem poleconym na adres: Bio Point Głowacki sp.j. ul. Rokicińska 122, 95-020 Andrespol

 • oraz telefonicznie: 42 673 50 10 lub: 609 354 419

 1. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz

 • dane kontaktowe składającego reklamację.

Lub posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony. 

 1. W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:

  1. Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy

  2. Wymiany produktu.

 1. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z paragonem lub fakturą VAT. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.

Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep. 

 1. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.

 §5
Postanowienia ogólne

1.Serwis www.aleekocafe.pl jest własnością spółki:

Bio Point Głowacki sp.j. z siedzibą w Andrespolu, zwanej dalej spółką o numerze NIP 728 279 7420 i numerze REGON 101774433.

2. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a sklepem dotyczy sprzedaży środków/produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.
3. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.aleekocafe.pl jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204).
4. Sklep gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej www.aleekocafe.pl odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy produktów oferowanych w sklepie internetowym służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@aleekocafe.com. Czas oczekiwania na odpowiedź nie dłuższy niż jeden dzień roboczy.
6. Jeśli Klient ma wątpliwości, czy wybrany przez niego produkt jest dokładnie tym, który zamierzał kupić lub który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom i wymaganiom, może zadzwonić do sklepu, zanim dokona zakupu. Uprawnieni pracownicy doradzą Klientowi, czy jego wybór jest słuszny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony zarówno z zakupionego produktu, jak i z samych zakupów. Sklep odpowiada na pytania Klientów w godzinach 8-20 w dni powszednie.
7. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.aleekocafe.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.
8. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie sklepu są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostępności w przypadku zmiany ceny/dostępności w hurtowniach. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

§6
Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiający ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
2. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez sklep traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).

3. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

4. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu aleekocafe.pl
 

§7
Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w www.aleekocafe.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej, bądź sąd miejsca wykonania umowy.
3. Zawartość strony internetowej www.aleekocafe.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez sklep są chronione prawem autorskim. Sklep nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach sklepu w części czy w całości bez zgody autora.
4. Treść regulaminu jest chroniona prawem autorskim.

 

Formularz do pobrania!

 


All rights Reserved 2014